POMOŻEMY CI

ZAKRES NASZYCH USŁUG

NASZE USŁUGI

GKN Adwokaci

Prawo gospodarcze i handlowe

Zobacz szczegóły

GKN Adwokaci

Prawo zobowiązaniowe

Zobacz szczegóły

GKN Adwokaci

Prawo rzeczowe

Zobacz szczegóły

GKN Adwokaci

Prawo spadkowe

Zobacz szczegóły

GKN Adwokaci

Prawo rodzinne

Zobacz szczegóły

GKN Adwokaci

Prawo budowlane

Zobacz szczegóły

GKN Adwokaci

Prawo karne

Zobacz szczegóły

Prawo gospodarcze i handlowe

A w tym między innymi:

 • pomoc prawna w czynnościach związanych z zawiązywaniem, przekształceniem oraz likwidacją spółek prawa handlowego;
 • sporządzanie i opiniowanie umów spółki;
 • pełna obsługa prawna spółek handlowych i innych podmiotów gospodarczych;
 • doradztwo prawne i reprezentacja procesowa w sprawach związanych z odpowiedzialnością prawną członków organów spółki;
 • przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych spółek;
 • pomoc i doradztwo prawne w dokonywaniu wpisów i zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • sporządzanie i opiniowanie umów zawieranych między profesjonalnymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, dochodzenie roszczeń, (w tym roszczeń odszkodowawczych) wynikających z wyżej wymienionych umów;
 • pomoc z zakresu prawa i postępowania upadłościowego i naprawczego.

Prawo zobowiązaniowe

A w tym między innymi:

 • sporządzanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych (m.in. umów o dzieło, umów zlecenia, umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, darowizny, pożyczki, spółki cywilnej itd.);
 • pomoc prawna w dochodzeniu roszczeń cywilnoprawnych, w tym m.in. roszczeń pieniężnych wynikających z umów, w szczególności kar umownych, odsetek i innych roszczeń majątkowych będących konsekwencją niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu umów i innych.

Prawo rzeczowe

A w tym między innymi:

 • pomoc prawna w sprawach o zasiedzenie, a także w sprawach o zniesienie współwłasności i przy regulowaniu stosunków właścicielskich;
 • pomoc prawna w sprawach o ustanowienie drogi koniecznej; ustanowienie, zniesienie lub zmianę treści innych służebności gruntowych;
 • pomoc prawna w sprawach z roszczeń o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy i innych;

Prawo spadkowe

A w tym między innymi:

 • pomoc prawna w sprawach o dziedziczenie testamentowe i ustawowe oraz stwierdzenie nabycia spadku, a także w innych sprawach spadkowych jak m.in. w sprawach o dział spadku, wydziedziczenie, zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu, przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku i innych;

Prawo rodzinne

A w tym między innymi:

 • prowadzenie spraw o rozwód i separację;
 • pomoc prawna w sprawach o podział majątku wspólnego;
 • dochodzenie roszczeń alimentacyjnych;
 • prowadzenie spraw o przysposobienie małoletniego;
 • pomoc prawna i doradztwo w kwestiach władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem.

Prawo budowlane

A w tym między innymi:

 • pomoc prawna w dochodzeniu roszczeń wynikających z umów o roboty budowlane, w tym roszczeń odszkodowawczych będących konsekwencją niewykonania lub nienależytego wykonania wyżej wymienionych umów;
 • sporządzanie i opiniowanie wskazanych umów;
 • doradztwo prawne w sprawach związanych z obrotem prawnym nieruchomości gruntowych oraz budynkowych i innych.

Prawo karne

A w tym między innymi:

 • Obrona oskarżonego (podejrzanego) w sprawach o przestępstwa gospodarcze, skarbowe, korupcyjne, narkotykowe, wypadki komunikacyjne na wszystkich etapach postępowania karnego, w tym m.in.:
 • w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Policję oraz inne organy posiadające uprawnienia dochodzeniowo-śledcze;
 • w postepowaniu sądowym, a w tym w postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym lub o wznowienie postępowania;
 • w postępowaniu wykonawczym w tym m.in. w sprawach z wniosków o: odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności;
 • profesjonalna pomoc, doradztwo prawne oraz reprezentacja procesowa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem począwszy od sporządzenia pisemnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, poprzez reprezentowanie pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego aż do wydania prawomocnego orzeczenia.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adw. Izabela Grzybek
i.grzybek@hotmail.com
604 414 559

Adw. Anna Nowak
kancelaria.annanowak@gmail.com
728 670 654

Adw. Wojciech Kiermasz
wkiermasz@o2.pl
791 900 987

CZEGO MOŻESZ OD NAS OCZEKIWAĆ

01

RZETELNOŚĆ

Rzetelność, to klucz adwokata - działanie zgodnie z etyką, interesami klienta i prawem. Zaufanie i zadowolenie klientów, to skutek rzetelności.

02

UCZCIWOŚĆ

Uczciwość jest podstawą działalności adwokata - warunek do osiągnięcia zaufania i zadowolenia klientów. Etyka, interesy klienta i przestrzeganie prawa to fundament uczciwości adwokata.

03

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność adwokata jest niezbędna do zapewnienia skutecznej obrony interesów klienta i zachowania zaufania do zawodu.

ZAUFALI NAM

Zaufali GKN
Zaufali GKN
Zaufali GKN
Zaufali GKN
Zaufali GKN

TELEFONY

 • Sekretariat:
  32 726 00 27
 • Adw. Izabela Grzybek:
  604 414 559
 • Adw. Anna Nowak:
  728 670 654
 • Adw. Wojciech Kiermasz:
  791 900 987

ADRESY E-MAIL

 • Adw. Izabela Grzybek:
  i.grzybek@hotmail.com
 • Adw. Anna Nowak:
  kancelaria.annanowak@gmail.com
 • Adw. Wojciech Kiermasz:
  wkiermasz@o2.pl

ADRES

  Czechowice-Dziedzice
  Danuty Baduszkowej 2